Meme Hastalıkları
ve Cerrahisi
Günümüzde meme hastalıklarının sıklığı hızla artmakta
ancak erken tanı ve uygun tedavi ile çok başarılı sonuçlar
elde edilebilmektedir. Bu nedenle memede yaşanan
sorunların, konusunda deneyimli hekimlerce
çözümlenmesi önem kazanmaktadır.

Genel Cerrahi Girişimler

Meme Koruyucu Cerrahi (MKC)

• Kötü huylu meme lezyonlarında özel durumlar hariç günümüzde standart uygulamadır.
• Memenin sadece lezyonu içeren kısmı, etrafında yeterli miktarda temiz meme dokusu olacak şekilde çıkartılır. Memenin tamamı alınmaz.
• Hastalığın tekrarlamasını önlemek için ameliyat sonrası kalan meme dokusuna ışın uygulanması (radyoterapi) gerekir.

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB)

• Memenin kötü huylu lezyonlarında koltuk altı lenf düğümlerinin durumunu belirlemek için ameliyatta uygulanan yöntemdir.
• Meme başı arkasına mavi boya verilir. Memenin lenf kanalları mavi boyayı koltuk altına taşır. Koltuk altına ayrı bir kesi ile girilerek mavi
boyanın ulaştığı ilk lenf düğümü bulunur ve çıkartılır. Bazen birkaç adet olur. Çıkartılan mavi boyalı lenf düğümü ameliyat esnasında
patoloji uzmanı tarafından incelenir. Hastalık bulaşmamışsa koltuk altına ek girişim yapılmaz, kesi kapatılır.
• Ameliyatta temiz olduğu görülen mavi boyalı lenf düğümü ameliyat sonrası daha detaylı incelenir. İnceleme sonrası lenf düğümünde hastalık
tespit edilmesi halinde koltuk altındaki lenf düğümlerini temizlemeye yönelik ikinci bir cerrahi girişim (aksiller diseksiyon) planlanabilir.
Böyle bir durum %1 olasılıkla kaydedilir.
• Bazı olgularda mavi boyayı koltuk altına taşıyan lenf kanalları tıkalı olabilir. Bu durumda koltuk altına girildiğinde, boyalı lenf düğümü
bulunamaz. Temel prensip hastalığın ulaşacağı ilk lenf düğümünün incelenmesi olduğu için, boyanma olmayan vakalarda koltuk altındaki
lenf düğümlerinin temizlenmesi (aksiller diseksiyon) gereklidir. Sık görülen bir durum değildir. Genelde ameliyat öncesi kemoterapi ve/veya
radyoterapi görmüş hastalarda kaydedilir. Bu hasta grubunda aksiller diseksiyondan kaçınmak için mavi boyaya ilaveten operasyon öncesi
lenfosintigrafi planlanır.

Aksiller Diseksiyon (ALND)

• Memenin kötü huylu hastalıklarında koltuk altı lenf düğümlerinden meme ile ilgili olanların (düzey I-II ve gerektiğinde düzey III) çıkartılmasıdır.
• Rutinde uygulanmaz. Uygulandığı durumlar:
-Muayenede ya da görüntülemede saptanmış patolojik lenf düğümü varlığında
-Ameliyat öncesi iğne ile ya da ameliyatta sentinel lenf nodu biyopsisi ile koltuk altında tutulum olduğunun görülmesi halinde
-Sentinel lenf nodu biyopsisinde koltuk altında boyalı lenf nodu bulunmaması halinde
• Aksiller diseksiyon sonrası kolun travma ve enfeksiyondan korunması gerekir. % 1-5 arası değişen oranlarda kolda şişme (lenfödem) gelişebilir.

Mastektomi (Basit/ Subkutan/ Modifiye Radikal)

• Memenin kötü huylu hastalıklarında memenin tamamının üzerindeki cilt ve meme başı ile birlikte alınması “basit mastektomi” olarak adlandırılır.
Meme cildi korunup meme başı ile birlikte meme dokusunun çıkartılması ise “subkutan mastektomi” dir. Eş zamanlı protez (implant) ile
rekonstrüksiyon planlandığında uygulanır.
• Koltuk altındaki lenf düğümlerinin meme, meme cildi ve meme başı ile birlikte çıkartılması ise “modifiye radikal mastektomi” dir.
• Hastalık memede çok odaklı ise, lezyon meme boyutlarına göre çok büyükse, hasta kalan meme dokusunu takip etmek ya da radyoterapi almak
istemiyorsa basit mastektomi gündeme gelir. Koltuk altı tutulumu tespit edilen vakalarda ameliyat modifiye radikal mastektomi şeklinde uygulanır.
• Mastektomilerde eş zamanlı ya da ameliyat sonrası uygun dönemde kendi dokuları ile ya da protezle (implant) yeni meme yapılabilir
(rekonstrüktif cerrahi).
Cerrahi Meme Biyopsileri
• Memede şüphe uyandıran lezyonların tanı koymak amacı ile bir kısmının (insizyonal biyopsi) ya da genellikle tamamının (eksizyonal biyopsi)
çıkartılmasıdır.
• Ameliyat esnasında patolojik inceleme (frozen inceleme) yapılarak tanı konabilir ve aynı seansta tedavi de tamamlanır.
• Lezyon muayenede hissedilemiyorsa eksizyonel biyopsi öncesi radyolojik yöntemlerle işaretleme yapılır.

Kemoterapi Portu Yerleştirilmesi

• Kemoterapisi uzun sürecek hastalarda ve damar yolu problemi olan hastalarda uygulanabilir.
• Subclavian ven içine bir kanül yerleştirilir, kemoterapi cilt altına konulan hazneye uygulanır.
• Her tedaviden damar bulma sorunu ortadan kalkar.

Estetik ve Rekonstrüktif Girişimler

Hasta Memede Rekonstrüksiyon

• Aynı seansta ya da diğer tedaviler tamamlandıktan sonra olabilir.
• Rekonstrüksiyonda hastanın kendi dokuları ya da protez (implant) kullanılabilir.
• Radyoterapi görecek hastalarda ve meme cildi yetersiz olanlarda geçici doku genişleticiler kullanılabilir.
• Gerektiğinde diğer memeye de müdahale edilebilir (büyütme, küçültme, dikleştirme gibi)

Estetik Meme Cerrahisi

• Meme küçültme
• Meme büyütme
• Meme dikleştirme
• Gömülü meme başı düzeltilmesi
• Erkekte meme küçültme

Detaylar için lütfen www.plastikcerrahinedir.com adresini ziyaret ediniz.