KadıköyŞifa TwitterKadıköyŞifa FacebookSanal Tur4442574KadıköyŞifa Fizik Tedavi LaboratuvarlarıKadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi

Organizasyon Şeması ve Özet İş Tanımları

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMLARI

• HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

KadıköyŞifa Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda, her iki hastanede de hemşirelik bakımının en üst düzeyde karşılanması için; hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesini sağlar. Hasta bakımı için uygun bakım modellerinin oluşturulmasından, profesyonel hemşirelik bakım standartlarının uygulanmasından, yönetim, eğitim, araştırma ve kalitenin geliştirilmesi ile ilgili fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

• HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

Hasta bakım kalitesi ve güvenliği kapsamında, hemşirelik uygulamalarının en üst düzeyde planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesini sağlayarak gerekli organizasyonları yapmaktan, tüm aktivitelerin yönetimi, denetimi ve düzenli raporlanmasından sorumludur.

• SUPERVİSOR HEMŞİRE

KadıköyŞifa Sağlık Grubu kalite politikasına paralel, hemşirelik hizmetleri felsefesi, misyonu ve vizyonu doğrultusunda; yatarak ve ayaktan hastanın kabulünden itibaren, tedavi, takip ve bakım hizmetlerinde standardizasyonu sağlayacak, hizmetin kalitesini arttıracak sürekli denetim ve organizasyon faaliyetlerinden ve birlikte çalıştığı grubu bununla ilgili olarak organize etmekten sorumludur. Etkin hemşirelik hizmeti yönetimini, rehberliğini ve gelişimini sağlamak üzere Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile birimler arasında iletişim sağlamaktan sorumludur ve müdür yardımcısı vekilidir.

• KALİTE İYİLEŞTİRME VE DÖKÜMANTASYON SORUMLU HEMŞİRESİ

Kadıköy Şifa Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda her iki hastanede de Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait tüm dokümantasyonun ortak olarak düzenlenmesi, sahaya uygulamaya aktarımı, revizyon ihtiyaçlarının saptanması, revizyon çalışmalarının yürütülmesi, sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve sahadaki denetimlerinin yapılması konusunda Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Stratejik Planlama ve Kalite Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmaktan sorumludur.

• ENFEKSİYON KONTROL SORUMLU HEMŞİRESİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin diğer üyeleri ile birlikte kendi sorumluluk alanı içinde enfeksiyonun önlenmesi, takibi, incelenmesi, kontrolü ile, bu alanda politikalar geliştirilmesi, sürveyans, eğitim ve enfeksiyon kontrolü, istatistiki verilerin kaydı ve analizi ile ilgili tüm konularda Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve tüm diğer bölümlere danışman olma görevinden sorumludur. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi konusundaki eğitim ihtiyaçlarının saptanması, eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve takibinden sorumludur. Hastane enfeksiyon hızının belirlenmesi ve raporlanması konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ile birlikte çalışır, sürveyans çalışmalarını yürütür. Mükemmel sağlık hizmeti için hemşirelik personeli ve diğer ekiplerin uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve kurumsal hedefler doğrultusunda; hemşirelik hizmetlerinin ve kurumun sürekli gelişimine katkı sağlamaktan sorumludur.

• EĞİTİM HEMŞİRESİ

Tüm hemşire ve yardımcı sağlık personellerinin eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve tamamlamak, eğitim ihtiyaçlarına yönelik planlama, uygulama, sonuçları değerlendirme, uygulama ortamına aktarımda destekleyici bir ortam sağlama ve böylelikle öğrenme devamlılığını sağlamaktan sorumludur. Çalışanların araştırma yapmalarını, yüksek kalitede hasta bakımı için gerekli bilgi ve becerilerini güncelleştirmelerini teşvik etmek ve liderlik etmekten sorumludur.

• YENİDOĞAN HEMŞİRESİ

Jinekoloji & Pediatri Polikliniği’ ne başvuran ayaktan hastalar ya da yatan hasta katlarında yatan hastalar içinden, kendi sorumluluk alanına girenlerde; koruyucu / tedavi ve rehabilite edici hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, anne ve bebeğinin yaşam kalitesini yükseltecek bireysel eğitim ihtiyaçlarını saptamak, eğitimleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Bebek Dostu Hastane politikasına uygun olarak anne sütü teşvikine yönelik çalışmaları planlamak, yönetmek ve değerlendirmekten sorumludur. Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden; bu alanda politikaların geliştirilmesinden sorumludur.

• SORUMLU HEMŞİRE

İlgili olduğu bölümde hemşirelik hizmetlerinin hasta merkezli olarak planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine yönelik uygulamaların organizasyonu ve sürekli denetiminden, kadrolara prosedürlere uygun uygulamaların eğitimlerini vermek ve rehberlik etmekten sorumludur. Sorumlu olduğu bölümde yeni başlayan deneyimli ya da yeni mezun hemşirelerin klinik oryantasyon programlarının yürütülmesinden sorumludur.

• HEMŞİRE

Ayaktan / yatan hastaların ihtiyaçları doğrultusunda bakımlarını planlayarak, tedavi ve bakım hizmetlerini belirlenen prosedürlere uygun olarak yerine getirmekten sorumludur. Hizmet verdiği hastalara, planlanan hemşirelik bakımının ve order edilen tedavilerin uygulanması ile bireyin bütüncül bir yaklaşımla bio-psiko-sosyal gereksinimlerinin karşılanmasından, hasta ve ailesinin eğitiminden sorumludur.

• DİYABET HEMŞİRESİ

Diyabet ve Endokrinoloji Polikliniği’ne başvuran / yatan hasta katlarında kendi sorumluluk alanı içinde; koruyucu / tedavi ve rehabilite edici hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, diyabetik hasta ve hasta ailesinin yaşam kalitesini yükseltecek bireysel eğitim ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek sorumlulukları arasındadır. Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden; bu alanda politikaların geliştirilmesi ve ilgili tüm konularda Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve tüm diğer bölümlere danışman olma görevinden sorumludur. Diyabet hastalığına bağlı akut ve kronik komplikasyonların gelişmemesi ve iyilik hali ile yaşam kalitesinin sağlanabilmesi için gerekli eğitim ve rehabilitasyon programını planlanarak hastaya ve hasta ailesine uygular.

• POLİKLİNİK HEMŞİRESİ

Polikliniğe muayene veya tetkik amaçlı başvuran hastalara yönelik hemşirelik işlemlerinin en hızlı ve etkin şekilde yapılması, zamanında ve uygun şekilde muayene olmaları, tetkiklerinin eksiksiz ve aksamadan yürütülmesi ve gerektiğinde ilgili birimlere transferlerinin sağlanmasından sorumludur.